VVS-Beregneren ApS

Din vej til

proffessionel kalkulation

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser.

 

Intet står med småt. 

 

   

Medlem af

VVS-beregnernes brancheforening

     

gs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser, 2014.

(download som PDF)

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem ”VVS-beregneren ApS” og kunden/rekvirenten.

1. Formål og forudsætning for nettokalkulation

1.1 Nærværende leveringsbetingelser gælder alle former for opmålinger og tilbuds-udregninger (nettokalkulation), samt forprojektering/projektforslag udført af ”VVS-beregneren ApS” for rekvirenten.

1.2 Formålet med ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation er at tilvejebringe et grundlag for rekvirenten til selv at udarbejde og afgive entreprisetilbud. Det forudsættes, at rekvirenten selv gennemgår og vurderer ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation forinden udarbejdelse og afgivelse af licitationstilbud, herunder for at sikre, at nettokalkulationens indregnede løn- og materialespecifikationer svarer til rekvirentens ønsker og krav. Nettokalkulationen kan ikke påregnes at være umiddelbart anvendelig ved rekvirentens indkøb, akkordering m.v. ”VVS-beregneren ApS” opmåling og prisberegning er baseret på priskuranter, priskataloger fra grossister, leverandører og lign., der er gældende på kalkulationstidspunktet samt på opmålings-principperne i anvendte kalkulationssystem. (CalWin)

1.3 Såfremt Rekvirenten på forhånd har anvist ”VVS-beregneren ApS”, hvilke leverandører/grossister der ønskes anvendt, vil nettokalkulationen så vidt der er muligt indeholde oplysninger om benyttede priser, opgivet af de pågældende leverandører/grossister. Såfremt Rekvirenten ikke på forhånd giver oplysninger om leverandører, eller den anviste leverandør/grossist ikke fører en i udbudsmaterialet specificeret vare kan ”VVS-beregneren ApS” frit rette henvendelse til leverandører/grossister, hvis oplysninger om priser herefter skal accepteres af Rekvirenten.

1.4 Er det foreliggende udbudsgrundlag ikke tilstrækkeligt detaljeret, tillægges der skønnede beløb til overslagsmæssig dækning af materiale- og lønforbrug i relation til udbudsmaterialets karakter og byggeopgavens art. Såfremt Rekvirenten ikke har oplyst ”VVS-beregneren ApS” om egne skønsmæssige materiale- og løntillæg, vil ”VVS-beregneren ApS” skønnede materiale og løntillæg være at acceptere for Rekvienten. Skønnede beløb til materialer og arbejdsløn vil altid fremgå skriftligt på en, til kalkulationen, vedlagt oversigt, således rekvirenten selv kan vurdere beløbenes størrelse inden afgivelse af tilbuddet.

2. Betalingsbetingelser.

2.1 Såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået, honoreres ”VVS-beregneren ApS” for sin løsning af opgaven efter fast tilbud eller efter medgået tid, og den til enhver tid gældende timesats. Alle priser er ex. moms.

2.2 Uden anden skriftlig aftale, er ”VVS-beregneren ApS” betalingsbetingelse 8 dage fra fakturadato, som anført på faktura.

2.3 Såfremt betaling ikke finder sted i overensstemmelse hermed, forrentes det skyldige beløb fra forfaldsdagen med morarente af det forfaldne beløb på 2% pr. påbegyndt måned, ligesom ”VVS-beregneren ApS” er berettiget til, ved udsendelse af enhver rykkerskrivelse, at påligne rykkergebyr.

2.4 Såfremt en rekvirent ønsker at annullere en ordre kan dette kun ske før udbudsmateriale er modtaget. Så snart udbudsmateriale modtages fra rekvirenten er aftalen bindende, og den aftalte pris betales af rekvirenten uanset kalkulationen ønskes benyttet eller ej. Forsinkelser mht. leveringstidspunkt berettiger ikke kunden til annullering af ordren, med mindre datoen for udnyttelse af kalkulationen, projektløsningen eller anden dokumentation er overskredet, og dette bevises skriftligt. Evt. annullering af en ordre skal altid ske ved skriftlig henvendelse til ”VVS-beregneren ApS”.

3. Grundlag for nettokalkulation.

3.1 Rekvirenten har det overordnede ansvar for, at det til ”VVS-beregneren ApS” udleverede udbudsgrundlag er komplet og korrekt. Alle tegninger og beskrivelser vedrørende det enkelte projekt, skal udleveres i en samlet  pakke ved indgåelse af ordre. Materiale der ikke har været udleveret eller været til stede på  kalkulationstidspunktet, kan ikke danne grundlag for krav mod ”VVS-beregneren ApS”. En oversigt over udleveret materiale (kalkulationsgrundlag) vil altid følge den færdige kalkulation skriftligt.

3.2 Såfremt rekvirenten efter modtaget nettokalkulation opdager mangler ved, det af rekvirenten udleverede materiale, og ønsker det tilføjet kalkulationen kan dette kun ske ved skriftlig aftale og betaling pr. medgået tid til den gældende timesats idet ordren anses for afsluttet ved afsendt nettokalkulation.

3.3 Såfremt det modtagne udbudsmateriale er detailprojekteret hovedprojekt fra rådgivende ingeniør el. lign., vil nettokalkulationen blive udført med materialer og lønmæssige ydelser som beskrevet.

3.4 Såfremt det modtagne udbudsmateriale er baseret på arkitekttegninger med tilhørende funktionsbeskrivelser, rumprogrammer, materialelister mv. står det ”VVS-beregneren ApS” frit at vælge  anlægsløsninger, føringsveje og materialer. Dette selvfølgelig indenfor udbuddets rammer. Valgte materialer og anlægsløsninger vil altid blive forsøgt kalkuleret ”billigst muligt” for at sikre rekvirenten en konkurrencedygtigt pris.

3.5 Pkt. 3.4 tilsidesættes såfremt rekvirenten har benyttet sig af muligheden i pkt. 1.3.

4. Rekvirentens ansvar ved modtagelse af, og rekvirentens anvendelse af -nettokalkulationen.

4.1 Rekvirenten er forpligtet til at gennemgå og vurdere den modtagne nettokalkulation og evt. projektforslag for evt. fejl og mangler ved modtagelse af denne og forinden denne indgår i udarbejdelsen af egentligt entreprisetilbud. Såfremt der konstateres fejl eller uoverensstemmelser i ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation, skal kunden/rekvirenten omgående tilstille ”VVS-beregneren ApS” en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold.
Evt. fejl og mangler skal gøres ”VVS-beregneren ApS” opmærksom inden licitationens afholdelse, således at "VVS-beregneren ApS” kan rette evt. uoverensstemmelser i kalkulationen.
"VVS-beregneren ApS” kan ikke på nogen måde gøres økonomisk ansvarlig for evt. tab af nogen art. Tilbudsafgivelse, med den tilsendte kalkulation som grundlag, er udelukkende rekvirentens ansvar.

4.2 Nettokalkulationerne må kun anvendes af den eller dem, for hvem ”VVS-beregneren ApS” har indgået aftale om udførelse af beregningerne for, hvilket indebærer, at nettokalkulationerne ikke må overlades til eller i øvrigt anvendes af 3. mand.

5. ”VVS-beregneren ApS” ansvar.

5.1 Ved ”VVS-beregneren ApS” modtagelse af udbudsmateriale gennemgås dette for evt. manglende oplysninger der er nødvendige for kalkulation af den pågældende sag. Såfremt der konstateres mangler gøres rekvirenten opmærksom her på, og skal hurtigst muligt tilvejebringe de manglende dokumenter. Såfremt de ikke tilvejebringes er det jf. pkt. 3.1 ikke ”VVS-beregneren ApS” ansvar at der kan opstå fejl eller mangler i kalkulationen som følge af udeblevne oplysninger.

5.2 I tilfælde af fejl og mangler i en kalkulation eller projekt kan erstatningskrav mod ”VVS-beregneren ApS” maximalt udgøre et beløb svarende til det aftalte honorar for den leverede ydelse. Der kan dog ikke kræves erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, avancestab, tab af data, goodwill, tabt licitation/for højt afgivet bud eller lignende.

5.3 I det omfang ”VVS-beregneren ApS” ydelser, kalkulationer, projektløsninger eller anden dokumentation mv. indgår i arbejder, leverancer og ydelser til tredje mand skal rekvirenten tilsikre at ”VVS-beregneren” dækkes af samme forsikringer som kundens egne ydelser. ”VVS-beregneren ApS” kan således ikke gøres erstatningsansvarlig overfor tredje mand.

5.4 ”VVS-beregneren ApS” kan udover det i pkt. 4.2 skrevne ikke på nogen måde gøres økonomisk ansvarlig for evt. tab af nogen art. Tilbudsafgivelse, med den tilsendte kalkulation som grundlag, er udelukkende rekvirentens ansvar.

5.5 Såfremt Rekvirenten i strid med det anførte i leveringsbetingelsernes pkt. 4.2 har udleveret ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation til tredjemand, og tredjemand efterfølgende gør krav gældende overfor ”VVS-beregneren ApS” er rekvirenten pligtig at holde ”VVS-beregneren ApS” skadesløs for sådanne krav idet rekvirenten har handlet i strid med de accepterede salgs og leveringsbetingelser.

6. Reklamation

6.1 Såfremt Rekvirenten ved modtagelse af det leverede materiale konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation, skal Rekvirenten omgående tilstille ”VVS-beregneren ApS” en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold, således at ”VVS-beregneren ApS” har mulighed for selv at rette fejlen.

6.2 Ved let gennemskuelig fejl eller mangel forstås, at kunden, med den viden om faget rekvirenten besidder, til en hver tid ville have gennemskuet en sådan fejl, ved eget udarbejdet materiale. Hvis rekvirenten vil påberåbe sig en mangel eller en fejl, skal rekvirenten straks efter modtagelse, give ”VVS-beregneren ApS” en skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen eller fejlen består. Såfremt rekvirenten har, eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført,  kan han ikke senere gøre manglen gældende ”VVS-beregneren ApS” er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancestab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder tab, som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

7. ”VVS-beregneren ApS” erstatningsansvar ved forsinkelse.

7.1 ”VVS-beregneren ApS” er ikke ansvarlig for tab hos Rekvirenten, der er en følge af overskridelse af tidsfrister for nettokalkulationen, med mindre Rekvirenten beviser, at forsinkelsen skyldes at ”VVS-beregneren ApS” har handlet groft uagtsomt.

7.2 I tilfælde af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, hærværk, brand, edb-nedbrud, arbejdskonflikter e. lign. situationer, der er uden for ”VVS-beregneren ApS” kontrol, fritages ”VVS-beregneren ApS” for sin leveringsforpligtigelse, såfremt ”VVS-beregneren ApS” uden ugrundede ophold meddeler Rekvirenten sit ønske herom.

7.3 Det der fremgår af pkt. 6.2 gælder tilsvarende i tilfælde af sygdom blandt ansatte hos ”VVS-beregneren ApS”.

8. Værneting.

8.1 Enhver uoverensstemmelse imellem parterne vedr. nettokalkulationer og projektforslag der danner grundlag for udarbejdelse af nettokalkulationer, afgøres iht. alm. dansk rets praksis med retten i Hjørring som værneting.

Hjørring, april 2014.

VVS-beregneren ApS

VVS-beregneren ApS - Snerlevej 3 - 9800 Hjørring - Tlf.: 30112082 - Mail: cj@vvs-beregneren.dk